Studio Urody Hanna Oględzka

Postanowienia ogólne

 1. Godziny otwarcia gabinetu STUDIA URODY:
  • poniedziałek-piątek w godzinach 9:00 – 19:00.
 2. Rezerwacja usług może nastąpić:
  • telefonicznie pod numerem 512152003, 509812888,
  • mailowo: [email protected],
  • przez serwis Facebook,
  • internetowo przez platformę https://booksy.com/pl-pl/100693_studio-urody_inni_5767_dzialdowo.
 3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej www.studiourodymagda.com.pl.
 4. Wszystkie usługi świadczone w salonie mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez nasz personel nie są poradami lekarskimi.
 5. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 6. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez STUDIO URODY zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 8. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 9. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.
 10. Za usługi świadczone w salonie płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 11. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres
  STUDIO URODY Hanna Oględzka ul. Sportowa 22A 13-200 Działdowo.
 12. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie salonu bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania salonu.
 13. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu gabinet nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Klient

 1. Klientem salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.

Zabiegi

 1. W trosce o wysoką jakość usług Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu.
 2. Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
 3. Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.
 4. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia karty konsultacyjnej która jest niezbędna do wykonania zabiegu.
 5. Przed przystąpieniem do zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 6. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują.
 7. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu, w szczególności o:
  • chorobach serca,
  • metalowych implantach w ciele (rozrusznik serca),
  • chorobach nowotworowych i innych chorobach przewlekłych,
  • stanach zapalnych w fazie ostrej,
  • żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
  • ciąży lub okresie połogowym,
  • posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
  • przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi,
  • niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 8. Każdorazowo, gdy zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 9. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w salonie równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w salonie oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 10. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku niewypełnienia lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta.
 11. Personel zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

Bony upominkowe

 1. Bon upominkowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to:
  bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane na określoną kwotę który zostaje nabyty w salonie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych w salonie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 4. Zaproszenie może być zakupione stacjonarnie w recepcji gabinetu lub telefonicznie.
 5. Zaproszenie może być odebrane w siedzibie, bądź wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres za dopłatą w wysokości ceny wysyłki listu poleconego.
 6. Płatność za zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.
 7. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia zaproszenia upominkowego, salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 8. Ważność zaproszenia upominkowego wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność zaproszenia upominkowego dobiega końca. Po zakończeniu ważności zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 9. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenia upominkowe.
 10. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o płatności bonem. O płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.
 11. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 12. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w przypadku wystąpienia przeciwwskazań.
 13. Zakup zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
Rezerwacja

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji